[captainform id=”750908″]
หมายเหตุ
หากใส่รายะเอียดมากเกินไป อาจทำให้ขนาดเล็กและปรินท์ออกมามองไม่ชัด
** สามารถส่งไฟล์ Ai หรือไฟล์ขนาดใหญ่มาที่ 6sheet.inc@gmail.com
*** โปรดตรวจสอบดูรายละเอียดทั้งหมด หลังจากทีมงานได้รับข้อมูลนี้ลูกค้าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 1ครั้ง
*** รบกวนลูกค้าคอนเฟริ์มแบบ 2 วันก่อนเริ่มงาน หลังที่เครืองถูกแพคเตรียมจัดส่งจะไม่สามารถแก้ไขแบบได้